TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web, que la present declaració reflecteix la política en matèria de protecció de dades que segueix la nostra empresa. Aquesta política s´ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, entre d'altres, la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD en Endavant), el RD 1720/2007 de 21 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament.

L'Accés i/o ús del lloc web de TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L. atribueix a qui l'utilitza, la condició d'usuari, i l'acceptació sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com les altres particulars que, en si regeixin la utilització del lloc web o dels serveis vinculats al mateix.

TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L, l'informa que les dades facilitades per vostè, s'incorporen a un fitxer registrat en l'agència Espanyola de protecció de dades, i en tot moment seran tractades respectant la normativa vigent, comprometen-nos a complir amb el deure de secret i confidencialitat, i conservant i custodiant a través de mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, que garanteixin la seguretat de les mateixes, evitant la seva alteració, perduda, deteriorament, tractament o accés no autoritzats i els possibles riscos que poguessin estar exposats. Sabem que proporcionar informació personal és un acte de confiança i aquí ens ho prenem molt seriosament . Per la part de l'usuari es compromet que la informació que subministri serà veraç i a actualitzar-la en cas de que pateixi alguna modificació.

Els documents, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en aquesta pagina web, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total de la web, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ per escrit dels seus propietaris.

L'usuari pot visualitzar els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui per ús personal i privat , quedant terminantment prohibida la seva utilització per usos comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o manipulació.

L'usuari de la pàgina web, NO la utilitzara contravenint l'ordenament jurídic vigent. Per tant haurà d'utilitzar la web conforme al dret i a les regles de la bona fe.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota mena que TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L pugui patir, directa o indirectament, Com conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals, i en el seu cas, de les condicions particulars o de Llei, en relació amb la utilització de la pàgina.

L'usuari consent expressament la cessió de les dades contingudes en els formularis i fitxers automatitzant l'ús a TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L. Aquest Consentiment tindrà com a finalitat permetre Realitzar tasques d'informació, gestió. El consentiment per la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius.

COOKIES: TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L utilitza "cookies" quan l'usuari navega pel lloc web. Les galetes que es puguin utilitzar són petits arxius que es dipositen al disc dur dels usuaris del lloc web i que serveixen per al bon funcionament de la pàgina web

ENLLAÇOS: El portal inclou dins dels seus continguts enllaços a llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles una Través d'Internet.
El portal no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts de qualsevol altra lloc web alie a TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L.

TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L no serà responsable de les interrupcions de disponibilitat de la informació que estiguin motivades per una desconnexió d'internet, avaries a la xarxa, o Causes de força major no controlables. Ni tampoc dels danys produïts Per qualsevol Tipus de virus informàtic.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

A les presents condicions se'ls aplicarà la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

A causa del ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT S.L reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencial.