Gestió TOT OCI

A TOT OCI pensem que les persones que formen part dels nostres equips de treball són elements clau per tal que els nostres serveis es desenvolupin amb la màxima eficàcia. És per això que tenim especial cura en la seva selecció i creiem que és important que rebin els nostre recolzament al llarg del desenvolupament de la seva activitat. El nostre ideari passa per oferir, tant als treballadors com als clients, un tracte proper amb la gerència i  una comunicació fluida.

Per als nostres equips de treball volem persones:

 • Actives i dinàmiques, que s’impliquin en les tasques assignades.
 • Que s’estimin els nens/es i eduquin amb coherència dins un marc normatiu.
 • Que fomentin els valors educatius de respecte, pau i tolerància.
 • Que siguin capaços de treballar en equip i individualment.
 • Que es comprometin amb l’empresa i assumeixin tots aquests valors com a propis.

Tots els monitors de TOT OCI passen per un procés de selecció laboral, per una formació d’empresa consistent en una formació en “riscos laborals” i reben un mínim de dues sessions formatives directament relacionades amb el seu lloc de treball (posant especial atenció als recursos didàctics i a la gestió de conflictes).

Recursos humans

Borsa i procés de sel·lecció

En l’àmbit dels Recursos Humans disposem d'un equip encarregat de la selecció de personal. Per a dur a terme aquesta tasca, comptem amb una borsa de treball pròpia que s’actualitza periòdicament i també col·laborem amb diverses borses de treball externes i departaments de promoció econòmica de diferents administracions locals i supramunicipals.

Ens formem (Pla de formació)

A TOT OCI incentivem i facilitem la professionalització dels nostres treballadors, ja que creiem que tota la formació que els puguem oferir reverteix directament en la qualitat dels serveis que realitzem. És per això que procurem  identificar les necessitats formatives dels nostres equips de treball per oferir-los una formació complementària dissenyada des de la direcció i coordinació de la nostra empresa.

Per a dur a terme aquest objectiu hem creat un Pla de Formació propi que compta amb diverses accions com seminaris, jornades tècniques i cursos oficials.

Pla de formació TOT OCI: 

 • Primer trimestre 
  • Curs Oficial Manipuladors d'aliments (5h) 
  • Formació inicial Monitors AAEE (2h)
  • Formació en Riscos Laborals (2h)
  • Curs Vetllador/a on-line (40h). Dotació 5 beques TOT OCI

 

 • Segon Trimestre:
  • Revisió Formació Inicial Monitors AAEE (2h)
  • Píndola formativa: Gestió de conflictes (5h)
  • Curs Vetllador/a on-line (40h). Dotació 5 beques TOT OCI

 

 • Tercer Trimestre:
  • Formació inicial Monitors Casal d’Estiu (4h)
  • Formació Primers Auxilis (5h)

 

Seguiment, coordinació i avaluació

TOT OCI apostem per un treball de qualitat en totes les activitats i projectes prioritzant un servei personalitzat i adequat a cada servei:

 • Disseny de projectes personalitzats per a diferents activitats.
 • Totes les activitats disposen d'un “Dietari” on cada dia el monitor/a hi anotarà les incidències que s’hagin produït al llarg de la sessió. En alguns casos dietaris poden desar-se al centre per a la seva consulta.
 • Facilitem als nostres equips educatius recursos pedagògics, formació específica i material didàctic que els pugui ser útil per a la seva activitat.
 • Tots els monitors/es disposen d’un protocol de serveis específic per cada centre.
 • Des de coordinació es realitzen diverses visites als centres i els equips de treball per a fer seguiment de la programació i supervisar els objectius.
 • Apostem per una comunicació propera i efectiva entre la gerència i els nostres clients.
 • Realització d’informes d’aprofitament dels alumnes que participen en estudis assistits.
 • Realització d’informes personalitzats sobre els hàbits i actituds dels nens i nenes que utilitzen el servei de menjador.
 • Substitucions de personal garantides.
 • Realització d’enquestes de satisfacció dels usuaris dels nostres serveis
 • Un cop finalitzat el projecte entreguem al client una memòria informativa.

Administració

Oferim una gestió integral en tots els serveis:

 • Ens encarreguem dels processos d’inscripció de les activitats que realitzem.
 • Gestionem els rebuts dels serveis.
 • Posem especial atenció al tractament i a la protecció de les dades.

Qualitat TOT OCI

Com a compromís amb el nostre sector professional i per convenciment de la direcció de l'empresa:

 • Complim el conveni laboral del sector
 • Som membres de l’Associació Catalana d’Empreses del  Lleure i la Cultura (ACELLEC),  Petita I Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i l’Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya (ACGEP)
 • Complim normatives i formació en riscos laborals
 • Treballem acuradament la protecció de les dades
 • Disposem d’un protocol d’assetjament
 • Apostem per un pla d’igualtat
 • Participació en projecte educatiu de ciutat de Girona i CONSELL CIUTAT DE SALT
 • Participació en “junts per multiplicar”  i la taula de ciutadania de Salt
 • Premi Responsabilitat Social (2005) del Consell Comarcal del Gironès

Treballa amb nosaltres

Si t'interessa formar part del nostre equip omple en següent Formulari de contacte.