Servei integral de menjador

A TOT OCI, entenem l’espai de menjador com una part més del procés educatiu dels infants: la convivència, els hàbits a taula i els aprenentatges intel·lectuals i instrumentals són alguns dels valors que procurem inculcar als nens i nenes mentre estan en aquest servei . Creiem que és molt important que durant aquest espai del migdia, a més d’alimentar-se, els infants tinguin l’oportunitat de relaxar-se, jugar, aprendre i esplaiar-se, sempre dins un context educatiu malgrat la seva caracterització d’activitats de lúdiques.

TOT OCI ofereix als seus clients un servei integral de menjador escolar que inclou els següents aspectes:

 • Àmbit hostaleria: contractació de personal de cuina o servei de càtering, comandes de matèries primeres, manteniment i neteja de les instal·lacions.
 • Àmbit administratiu: gestió de rebuts, cobraments per caixa, pagament de factures de compres, de modalitats esporàdiques.
 • Àmbit educatiu: dinamització del menjador a partir de la selecció i la formació dels nostres equips educatius.

Objectius

A més de donar resposta a les necessitats de les famílies i cobrir les necessitats alimentàries del alumnes, els objectius d’aquest servei són potenciar entre els usuaris l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària en el centre escolar, i oferir als nens/es un espai lúdic per abans i després de l’ àpat.

Metodologia

Sempre en funció del nombre d’alumnes i les condicions que ens ofereix l’equipament escolar:

 • Agrupació dels nens/es per edats
 • Rotació dels espais disponibles per diversificar activitats
 • Treball de les rutines
 • Dinamització de jocs per abans i després de l’àpat
 • Manteniment del canal de comunicació entre la família i l’escola
 • Afavorir que aquesta estona esdevingui per als nens i nenes un temps lliure personal per esplaiar-se i descansar abans de la tornada a les aules.

Tallers d'estudi assitit

Els tallers d’estudi assistit pretenen oferir als alumnes de primària i secundària que viuen en un entorn sòcioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin seguir el currículum escolar en igualtat d’oportunitats i adquireixin els hàbits de treball propicis per a la pràctica de l’estudi. Sota l’ajuda i supervisió d’un monitor/a es treballen hàbits d’organització i d’estudi, s’ensenya als alumnes a planificar el treball escolar i també a reforçar aspectes concrets d’aquelles matèries en les quals necessitin ajuda addicional.

Objectius

Els objectius que pretenem assolir amb aquests tallers són potenciar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar d’aquests alumnes.

Metodologia

- Sessions variables d’1 a 2 hores

- Potenciació del treball individual dins el grup/classe

- Tutorització de conceptes

- Aplicació de diferents tècniques i materials d’estudi

- Comunicació fluïda entre els monitors/es i els tutors dels alumnes

- Treball en xarxa amb altres centres amb implantació de Plans Educatius Entorn

Activitats extraescolars

A TOT OCI entenem les Activitats Extraescolars (AAEE d’ara en endavant) com un espai d’aprenentatge i diversió complementari a l’horari escolar. Principalment s’ofereixen a la franja de migdia i tarda.

Són escollides pels usuaris segons els seus objectius de treball i continguts com a formació complementària a la donada per l’escola reglada.

També són un recurs a la conciliació familiar, en realitzar-se en el propi entorn de l’escola del nen/na, una comoditat ja que no hi ha un desplaçament a preveure i una optimització d’ús per aquests equipaments públics.

Modalitats: CALAIX de SASTRE, RACONS INFANTILS, INICIACIÓ ESPORTIVA, TEATRE, ESCRIPTURA CREATIVA, INFORMÀTICA,...

Objectius

 • Contribuir al desenvolupament integral dels infants en els seus àmbits cognitius, afectius, de relació i inserció social.
 • Oferir recursos i estratègies, en les diferents modalitats d’activitats que es poden donar, que estimulin i afavoreixin la motivació dels participants.
 • Potenciar l’aprenentatge significatiu i progressiu en cadascuna de les modalitats extraescolars.
 • Fomentar la interacció dins els grups perquè les activitats també es converteixin en un punt de trobada.

Metodologia

Activitats amb una programació anual que té en compte una evolució progressiva en coneixements, tècniques, procediments, en funció de l’edat i el nivell d’aprenentatge dels participants, i l’eina dinamitzadora que és el monitor.

Oferim un gestió integral a les AAEE al centre que contempla, a banda de la coordinació, seguiment i memòria, tasques d’organització com:

 • L’estudi de les necessitats i/o preferències de les famílies,
 • la configuració de la graella de les AAEE acompanyada de la tria dels professionals idonis,
 • l’elaboració de tots els documents relacionats amb les AAEE (consulta, difusió i inscripcions, enquestes d’opinió..) sempre comptant amb el vist-i-plau i supervisió de l’AMPA,
 • buidatge i llistat de totes les AAEE
 • incorporació dels professionals actuals d’interès, subrogació si s’escau
 • gestió administrativa
 • un Servei d’ Atenció i d’informació a les famílies usuàries de les activitats extraescolars a càrrec d’una Coordinadora d’extraescolars de centre accessible per telèfon i per E-mail durant el curs,
 • Seguiment de les activitats i redacció de memòria

Projectes d’intervenció educativa i comunitària

Gestió de recursos humans per tasques concretes/ informadors juvenils/coordinadors de projectes...

Elaborem projectes de caire social i/o cultural, adaptats a les necessitats del seu entorn i preparem l’equip educatiu que l’ha de dur a terme en:

 • BIBLIOTEQUES i LUDOTEQUES INFANTILS
 • ESCOLES TALLER
 • CASALS D’AVIS
 • LLARS D’INFANTS – ESCOLES BRESSOL
 • CENTRES OBERTS
 • PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL
 • PLANS PER LA IGUALTAT I LA COHESIÓ SOCIAL