’D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, l'interessat atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de ser incloses en fitxers per a la sol·licitud d'ocupacions o currículum vitae. TOT OCI S.L. tractarà les dades per cobrir possibles vacants a l'empresa i aquestes dades no seran cedides a tercers, així com es garanteix el bon ús de la informació, la plena confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu tractament d' acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. L'informem que té dret a exercitar els drets ARCO (dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de les seves dades personals mitjançant sol·licitud escrita en qualsevol moment, adjuntant fotocòpia del D.N.I., dirigida a TOT OCI, amb domicili a: C/ Doctor Castany, 83-85 baixos, 17190-SALT.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt rar tar zip.
Temporada d'estiu
Temporada d'hivern